Strona główna

Wybrane projekty

  • Skuteczne dochodzenie kilkumilionowych należności przysługujących wykonawcy za wykonane roboty budowlane w sytuacji obciążenia wykonawcy karą umowną za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy i potrącenia tych kar przez inwestora z wynagrodzeniem należnym wykonawcy, doprowadzenie do zmiarkowania naliczonych kar umownych.
     
  • Odzyskanie dla klienta rzeczy ruchomych od osoby, która tymi rzeczami faktycznie władała, wskutek wygrania procesu windykacyjnego.