Strona główna

Windykacja należności

Oferowana przez nas usługa windykacyjna przebiega – co do zasady – w trzech etapach:
 
1.     Postępowanie polubowne (przedsądowe).
 
W ramach tego etapu podejmujemy szereg czynności zmierzających do nawiązania kontaktu z dłużnikiem i skłonienia go do dobrowolnej spłaty należności. Ustalamy składniki majątkowe dłużnika, mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia lub przedmiot ewentualnej egzekucji. Przygotowujemy niezbędny materiał procesowy na potrzeby ewentualnego postępowania sądowego (np. pisemne wezwanie, czy pisemne uznanie długu na potrzeby ewentualnego postępowania nakazowego, stosownie do art. 485 § 1 pkt. 3 k.p.c. ).
Podejmujemy również czynności zmierzające do uzyskania zabezpieczenia windykowanej należności (hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, poręczenie, akredytywa, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
Publikujemy także  wierzytelności w Internecie, w ogólnodostępnych notowaniach wierzytelności, w celu jej ewentualnego zbycia.
Działania prowadzone na etapie windykacji przedsądowej najczęściej kończą się odzyskaniem należności. Jeżeli jednak ten etap nie zakończy się sukcesem w ciągu 2 - 4 tygodni od jego rozpoczęcia podejmujemy działania w ramach kolejnego etapu, tj. windykacji sądowej. Zaznaczyć należy, że jeżeli według oceny naszych specjalistów sytuacja tego wymaga – lub jeżeli takie jest życzenie klienta – sprawa jest od razu kierowana do windykacji sądowej, bez uprzedniego przejścia przez etap windykacji polubownej.
 
2.     Postepowanie sądowe.
 
Na tym etapie podejmujemy czynności prowadzące do uzyskania tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi w ramach jednego z przyspieszonych trybów postępowania sądowego (nakazowego    lub upominawczego) oraz służące zaopatrzeniu uzyskanego tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. W postepowaniu sądowym nasi prawnicy reprezentują Państwa podczas całego procesu, we wszystkich instancjach i na terenie całego kraju.
 
3.     Postępowanie egzekucyjne.
 
Na tym etapie przygotowujemy i składamy do wybranego przez nas komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji. Skuteczność i czas trwania egzekucji komorniczej zależy nie tylko od zbadania stanu majątkowego dłużnika, ale również od aktywności organów egzekucyjnych (komornika sądowego). Reprezentując Państwa interesy czuwamy nad prawidłowym przebiegiem całego postępowania egzekucyjnego i dbamy o to, aby organy egzekucyjne prowadzące egzekucję przejawiały stosowną aktywność. Co istotne – czynnie współpracujemy z kancelariami komorniczymi na terenie całego kraju.
Nasza skuteczność w postepowaniu egzekucyjnym wynika przede wszystkim ze stosowania bogatego instrumentarium środków prawnych, takich jak między innymi:
  • postępowanie wyjawieniowe, 
  • przymusowe ustanowienie rozdzielności majątkowej dłużnika oraz postępowanie o podział majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka, 
  • sądowe postępowanie przeciwko wspólnikom spółek osobowych oraz członkom zarządu dłużnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
  • skarga pauliańska, 
  • wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia przez dłużnika działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka zarządu czy rady nadzorczej oraz pełnomocnika czy prokurenta.  
 Aby ułatwić Państwu zebranie informacji niezbędnych do zlecenia naszej spółce windykacji należności, przygotowaliśmy poniższy formularz; po jego wypełnieniu prosimy o przesłanie go do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź faxu.